Verneutstyr for feiing og brann

Feiere og brannfolk har betydelig økt risiko for kreft og luftveislidelser. Riktig bruk av åndedrettsvern er nøkkelen for å beskytte mot sot, bek og kjemikalier.

Brannfolk og feiere utsettes for giftige og kreftfremkallende kjemikalier som finnes i brannrøyk og sot, og er betydelig mer utsatt for å utvikle en rekke kreftsykdommer og luftveislidelser enn befolkningen for øvrig.

Økt kreftfare for feiere og brannfolk

De siste årene har Arbeidstilsynet, Brannmenn mot kreft, Feiermesternes landsforening og andre aktører hatt høyt fokus på å skape en tryggere arbeidsdag for feiere og brannfolk.

I 2016-2017 hadde arbeidstilsynet en tilsynskampanje rettet mot feiing og brann. Arbeidstilsynet avdekket at personlig verneutstyr, utover røykdykkerutstyr, blir lite brukt.

I tilsynene fant Arbeidstilsynet også at feierne er mest eksponert for sot og brannrøyk i sin arbeidshverdag når de er ute på feieroppdrag samt at det ikke var satt i verk nødvendige tiltak for å redusere risikoen knyttet til eksponering for brannrøyk hos brannfolk og feiere.

Sammensatt eksponeringsbilde

Både svevestøv og asbest i arbeidsmiljøet krever relativt store beskyttelsestiltak. Feierne kan komme i kontakt med dette via hud, øyne eller ved innånding. I tillegg til faren for partikler er det ikke til å ignorere at feiere arbeider på hustak og med stiger, i all slags vær. Fallulykker er derfor også en risiko.

Flere lover og forskrifter er utarbeidet for å beskytte yrkesutøvere mot fare. Noen av farene som kan oppstå er som følger:

  • Forbrenningsprodukter (SO2, CO, nitrøse gasser og PHA (hydrokarboner))
  • Sot, asbest og kvarts, samt sterke syrer
  • Diverse tungmetaller (arsenikk, bly, kopper, kobolt, krom, nikkel, sink m.f)

Valg av verneutstyr

Ved valg av verneutstyr må flere faktorer vurderes, som eksponeringstid- og mengde, kjemikalier i omgivelsene, isolasjon og varmebestandighet.

Arbeidsklær (hansker, øyevern, hodevern og vernesko) bør tilfredsstille gjeldende sikkerhetsbestemmelser. Du kan lese mer om disse HER

Forebygging med verneutstyr og kunnskap

Arbeidstilsynet vurderer forebyggingspotensialet som stort for denne yrkesgruppen. Enkle grep som riktig bruk av åndedrettsvern til riktig tid beskytter mot helseskadelige stoffer.

Det er også et stort informasjons- og opplæringsbehov om valg, bruk, rutiner og vedlikehold av verneutstyr.

Feiermesternes landsforening har kommet med anbefalinger for bruk av åndedrettsvern for feiere. Disse varierer med type arbeid og varighet. Våre råd under tar utgangpunkt i feiermesternes landsforening, brannmenn mot kreft og arbeidstilsynet.

Vifteassistert ved arbeid over en time

Arbeidstilsynet opplyser at «Hvis arbeidet er planlagt å overstige én time, bør det fra starten av arbeidet brukes motorassistert eller lufttilført åndedrettsvern.» Dette er et generelt kvar som gjelder alle typer arbeid i alle bransjer.

Vifteassistert åndedrettsvern gir betydelig økt komfort for brukeren. Motoren gir lavere pustemotstand og mindre fukt/duggproblematikk. Ulempen med motorisert åndedrettsvern er at det ofte er større, tyngre og mer klumpete. Tradisjonelt sett har viften blitt plassert på ryggen med et hoftebelte.

Synchro-serien fra STS har de siste årene blitt førstevalget for mange feiere og brannfolk. Dette skyldes nettopp at disse vifteassisterte maskene er nesten like lette som vanlige filtermasker, og at viften er innebygget i selve masken. Man får altså fordelen med lettere pustemotstand samtidig som man slipper ulempen med tyngre og klumpete utstyr. Syncro-serien er unik i sitt slag og finnes både som halvmaske og helmaske.

Se også arbeidstilsynets temasider om åndedrettsvern for mer utfyllende informasjon.

Feiing utendørs

Feiing av piper og skorstein fra tak. For feiing utendørs anbefales det å benytte minimum vifteassistert halvmaske. Det er krav om å bruk P3-filter mot sotpartikler, men det feiermesternes landsforening oppfordrer til å bruke ABEKP3 for beskyttelse mot giftige gasser dersom man har anledning til det.

Feiing innendørs

For feiing innendørs som for eksempel fyrrom, fyringsanlegg og skorstein anbefales det en høyere beskyttelsesgrad. Her er anbefalingen å benytte minimum vifteassistert helmaske og det må risikovurderes om det er nødvendig med lufttilført åndedrettsvern eller overtrykksmaske. Filteranbefalingen er den samme som for feiing utendørs. Det er krav om P3, men anbefales å bruke ABEKP3 dersom man har anledning.

Arbeid på branntomter

Brannfolk, brannetterforskere og andre skal også benytte åndedrettsvern ved arbeid på branntomter. Her er anbefalingen å benytte minimum vifteassistert helmaske med ABEKP3 filter. Dersom det har vært kvikksølv i det brennbare materialet, skal det benyttes ABEKHGP3-filter.

Din helse

Konsekvent og riktig bruk av verneutstyr vil beskytte mot helseskader.  Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at nødvendig verneutstyr er tilgjengelig og at det gis opplæring i riktig bruk. Det er den ansattes ansvar å bruke åndedrettsvernet som blir gjort tilgjengelig. Den enkelte har derfor forutsetninger for å påvirke egne helseutsikter ved å bruke verneutstyr konsekvent. Summen av små valg i hverdagen gir store konsekvenser gjennom et langt arbeidsliv.

Ønsker du mer informasjon om åndedrettsvern for feiere og brannfolk, så ta gjerne kontakt med oss.

© 2022 SG Safety AS. All Rights Reserved.